×

Polityka prywatności

Polityka prywatności FSO Syrena S.A.

Definicje

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Administrator - Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, dalej zwane „RODO” jest Fabryka Samochodów Osobowych Syrena S.A. w Kutnie;

Dane osobowe - zgodnie z art. 4 pkt. 1 RODO, dane osobowe to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. W przypadku korzystania z Serwisu takimi danymi są np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies;

Cookies - (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są w pamięci masowej używanego urządzenia (np. komputera stacjonarnego, laptopa lub smartfona);

Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działający w domenie (…);

Użytkownik - oznacza osobę, odwiedzającą Serwis Administratora, na rzecz którego zgodnie z niniejszym polityką i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa mogą być świadczone usługi;

Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Fabryka Samochodów Osobowych Syrena S.A. w Kutnie, ul. Józefów 9, 99-300 Kutno, zwana dalej: FSO Syrena S.A. lub Administrator.

W trosce o zapewnienie jak najwyższego standardu ochrony danych osobowych przygotowaliśmy niniejszą Politykę prywatności. Zachowanie poufności, ochrona danych oraz respektowanie praw osób, których dotyczą przetwarzane dane, są dla FSO Syrena S.A. niezwykle ważne i chcemy, aby każda osoba, której dane przetwarzamy wiedziała, że stosujemy się do wymagań wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”). W związku z tym FSO Syrena S.A. stosuje odpowiednie środki ochrony danych jak też na bieżąco monitoruje bezpieczeństwo danych oraz aktywnie reaguje na zidentyfikowane zagrożenia i reaguje na wszelkie wnioski osób, których dotyczą dane.

W celu zapewnienia należytej ochrony danych osobowych przetwarzanych oraz zapewnienia ciągłej realizacji wymagań RODO FSO Syrena S.A. m.in.:

Celem wdrożenia ww. środków jest zapewnienie należytej ochrony danych osobowych dotyczących m.in. osób prowadzących korespondencję z FSO Syrena S.A., osób uczestniczących w postępowaniach przetargowych, współpracowników, kontrahentów, kandydatów do zatrudnienia i pracowników.

FSO Syrena S.A. przechowuje zebrane dane osobowe wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”). Jeśli okaże się, że dane osobowe muszą zostać przekazane poza obszar EOG zostaną zastosowane w zależności od potrzeby Standardowe klauzule umowne jako środek zabezpieczający w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

FSO SYRENA S.A. przetwarza dane osobowe w następujących celach:

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych w celu korespondencji jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. dane przetwarzane będą w prawnie uzasadnionym interesie FSO SYRENA S.A., gdzie interesem tym jest zapewnienie właściwych kontaktów biznesowych oraz komunikacja i współpraca. Podanie danych kontaktowych jest niezbędne do prowadzenia korespondencji i uzyskania informacji zwrotnej od FSO Syrena S.A.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych w celach związanych z oceną oferty złożonej w postępowaniu przetargowym, jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem FSO Syrena S.A. jest zapewnienie właściwego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z zasadami konkurencyjności oraz późniejszej ewentualnej realizacji i rozliczenia umowy dostawy bądź usługi. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji powyższych celów.

W przypadku rekrutacji podstawą prawną przetwarzania jest art. 221 Kodeksu Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tzn. na przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej poprzez świadome przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny). Podanie danych jest konieczne do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym.

Na potrzeby zatrudnienia dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), lit. c) lit. f) RODO. Oznacza to, że podstawa prawna wynika z czynności związanych z zawarciem i realizacją umowy, spełnieniem obowiązków prawnych oraz działań FSO Syrena S.A. w prawnie uzasadnionym interesie. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z art. 22¹ Kodeksu pracy oraz przepisów szczególnych.

W sytuacji kiedy konieczne jest dochodzenie roszczeń dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest egzekwowanie zobowiązań i dbałość o finanse spółki.

Odbiorcy danych osobowych

FSO SYRENA S.A. przekazuje dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz FSO SYRENA S.A. Dane osobowe powierzane są do przetwarzania wyłącznie podmiotom zapewniającym odpowiednie standardy ochrony danych stosownie do wymagań art. 28 RODO.

W przypadkach gdy jest wymagane na podstawie przepisów prawa dane osobowe będą także udostępniane właściwemu Urzędowi Skarbowemu, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, ale tylko w niezbędnym zakresie wskazanym we właściwych przepisach prawa.

Ponadto gdy z przepisów szczególnych będzie wynikał taki obowiązek, dane osobowe mogą być udostępniane sądom, komornikom sądowym, prokuraturze, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, itp.

Okresy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby prowadzenia korespondencji oraz udzielaniem odpowiedzi na zapytania będą usuwane sukcesywnie po ustaniu ich przydatności.

Dane osobowe, w postępowaniu przetargowym oraz dane osobowe przetwarzane w związku z realizacja umów przetwarzane będą przez okres współpracy oraz po jej zakończeniu przez okres jaki przewidują to przepisy prawa, w tym przepisy o archiwizacji oraz ustawy o rachunkowości.

Prawa osób, których dotyczą dane osobowe

Osobie, której dane osobowe przetwarza FSO SYRENA S.A. przysługuje prawo do:

Każda osoba, która uzna, że dotyczące jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)